Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Historie

Kroměříž, je nejen malebné město uprostřed Moravy, ale také významné kulturní centrum a sídlo mnoha škol. To jsou důvody, které vedly k tomu, že je město označováno také jako Hanácké Athény. Nedílnou součástí novodobé historie města je i více jak stoletá existence naší „mlékařské školy".

Vše začalo na přelomu 19. a 20. století. Z historických pramenů je možné citovat: „ ...během několika let se ukazuje nedostatek odborně vzdělaných sil pro správu mlékáren a vedení výroby, už nestačí pomoc a obětavost moravského kočujícího učitele hospodářského J.V. Pavelky. Moravští rolníci se obracejí na Moravský zemský sněm s peticí o povolení potřebných prostředků na zřízení odborné mlékařské školy. Po důkladném a všestranném zvážení místa školy a základní koncepce školy jsou prostředky ve výši 250.000 korun Moravským zemským sněmem v roce 1901 schváleny a místem školy vybrána Kroměříž. V prospěch tohoto místa svědčilo bezproblémové zajištění dostatku mléčné suroviny (cca 2000 litrů denně), dostatek pitné vody, kanalizace, tak především to, že připojení mlékařské školy k mlékárně družstevní ve Velké Senici by nebylo vhodným, protože pedagogicko-didaktické ohledy školní jsou neslučitelny s obchodními zájmy průmyslového podniku ...".

Dne 1. července 1902 přebírá správu školy Antonín Líska, který se vrátil z delší studijní cesty po Německu, Francii a Švýcarsku, kde se seznamoval s organizací a správou mlékařských škol a zdokonaloval se teoreticky v předmětech mlékařských, tak i prakticky ve výrobě měkkých a tvrdých sýrů. Vypracovává organizační statut a vyučovací plán nové mlékařské školy, organizačně zajišťuje nákup mléka a vše pro zahájení 1. školního roku . Dne 15. října vykupuje mlékárna prvních 713 litrů mléka a zahajuje výrobu, o 14 dní později nastupují první žáci, kteří později získají vzdělání, po kterém tolik volala mlékárenská praxe. Dne 2. listopadu 1902 je zahájen první školní rok Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži.  

A tak byla na podzim roku 1902, na popud Moravského zemského sněmu a  po ročních přípravách, uvedena do provozu Mlékařská a sýrařská škola v Kroměříži. Za dobu existence školy absolvovalo různé formy studia více jak pět a půl tisíce žáků.  Z některých se stali skvělí sýraři, technologové, vedoucí mlékárenských provozů a výroby, jiní pokračovali ve vysokoškolském studiu, aby do mlékárenství nastoupili později. Mnozí se do školy vrátili i jako její pozdější pedagogové.

Od počátku byl kladen značný důraz na komplexnost vzdělání - široké teoretické základy mnoha přírodovědných disciplin, doplněné praktickými dovednostmi a to nejen při vlastní výrobě mléčných výrobků, ale i v oblastech fyzikálních, chemických a mikrobiálních rozborů. To umožňovala také školní mlékárna. Byla nedílnou součástí školy od jejího vzniku, až do ledna roku 1953, kdy došlo k jejímu znárodnění. 

V roce 1954 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu mlékárenskou. Současně se změnila i forma studia. Po válce obnovené denní dvanáctiměsíční studium absolventů zemědělských škol (studiu předcházela povinná dvouletá praxe ve vybraných mlékárnách) a v roce 1949 zahájené dvouleté „mistrovské" studium bylo v rámci změny zákona nahrazeno čtyřletým denním maturitním studiem. Studijní plány byly rozšířeny o teoretické všeobecně vzdělávací předměty a výuka praxe se soustředila do bloků dílenského cvičení.

V roce 1960 bylo zahájeno externí studium při zaměstnání. Dvouleté kvalifikační studium pro absolventy dřívějšího studia nahradilo tříleté (nižší) a pětileté (maturitní) studium mlékárenského oboru ve vzdělávacích střediscích – Kroměříži, Táboře, Pardubicích, Praze, Žilině a Košicích.

Po letech normalizace, které škole přinesly naštěstí jen personální změny ve vedení školy, ale nedotkly se odborné úrovně absolventů, se v roce 1977 při oslavách 75. výročí založení školy začal realizovat záměr z doby před rokem 1968. Byl položen základní kámen nového internátu mlékárenského průmyslu, který měl tvořit základ nové mlékárenské školy. Bohužel, v průběhu realizace, v  roce 1982, došlo k podstatné změně – vybudovaný areál (domov mládeže, škola, pavilony laboratoří a tělocvična) umožnil vznik nového právního subjektu - Středního odborného učiliště potravinářského, organizačně začleněného do s.p. Lacrum Brno, které mělo zajistit výuku a výchovu mlékárenských specialistů v tříletém učebním oboru pro celou Moravu. 

Zásadní přeměny prodělala škola po roce 1989. Díky navázání úzkých kontaktů s představenstvem Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) došlo k postupným přeměnám. Prioritou nadále zůstalo potravinářské zaměření, které se však rozšířilo o univerzální schopnost absolventů komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce a o aplikační dovednosti v oblasti výpočetní techniky, zbožíznalství nebo chemické a mikrobiální kontroly potravin, ale také rozšíření vzdělávací nabídky o nový obor – „Analýza potravin".

V roce 1996 bylo maturitní studium ve střední průmyslové škole doplněno o zcela novou formu – vyšší odborné studium (tříleté denní nebo čtyřleté dálkové) oborů „Zpracování mléka", „Analýza potravin" a „Technologie a hygiena potravin". Obsah i způsob tohoto studia je obdobný jako bakalářské studijní programy vysokých škol. Je však zaměřeno hlavně na potřeby praxe. Zakončeno je absolutoriem a přiznáním titulu „diplomovaný specialista" (DiS.). Úspěšné absolvování této formy vzdělání, které se svojí formou a náročností přibližuje studiu vysokoškolskému, otevírá zcela nové možnosti uplatnění. Stupňovitá vzdělávací nabídka školy se završila v roce 2006 zahájením výuky bakalářského studijního programu „Chemie a technologie potravin". Toto studium je realizováno na základě společné akreditace naší školy a Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Také praxe doznala změn jak ve formách, tak i způsobech výuky. Díky pochopení a počáteční finanční pomoci ČMSM, mnoha českých mlékáren a některých zahraničních firem působících v oblasti potravinářství, byl v letech 1992-1996 vybudován školní poloprovoz, který umožňuje žákům nácvik základních návyků a dovedností, ale i pochopení technologických souvislostí při vlastní výrobě. Z role pozorovatelů technologického procesu (praxe let nedávno minulých) se žáci a studenti dostávají do pozice samostatného řízení a usměrňování biochemických procesů. Na školní poloprovoz navazuje praxe v kroměřížské mlékárně (Kromilk, spol. s r.o.), ale také různé formy praxe v potravinářských závodech a laboratořích v sídle školy a ve vybraných městech prakticky v celé České republice. Díky prostředkům získaných z projektů EU vyjíždějí vybraní studenti také na stáže do zahraničí.  Současný stav, který je zcela běžný v okolních vyspělých zemích, je výsledkem dvacetiletého vývoje.

Zajistit i nadále specifické postavení školy v systému českého odborného školství je nelehký úkol a teprve čas ukáže, zda cesta rozšíření nabídky studia o  vzdělávání „dospělých" v rámci certifikace „Trvalá vzdělávací základna MZe", stejně jako úzká spolupráce s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně v oblasti terciárního vzdělávání, bude tou cestou správnou.

 

 

Stručná historie školy

1902  - zahájen provoz  „Zemská mlékařská a sýrařská škola v Kroměříži"

 • poskytuje pouze odborné vzdělání
 • součástí školy je vlastní mlékárna pro výuku praxe

1952 – transformace na SPŠ -  „Střední průmyslová škola v Kroměříži"

 • dvouletá škola pro mlékárenské techniky
 • vyučují se i strojní a chemické obory

1956 – oborové monotypní zaměření  „Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži"

 • dvouleté a následně čtyřleté maturitní studium „Zpracování mléka"
 • detašovaná pracoviště v Čechách i na Slovensku

1990  –  maturita je rozšířena o povinnou praktickou zkoušku

1993  –  zaveden nový maturitní studijní obor „Analýza potravin"

1996  –  zřízena nová součást školy -  „VOŠ potravinářská"

      obor : Technologie potravin, studijní programy:

 •  Analýza potravin
 • Technologie a hygiena potravin
 • Zpracování mléka

 2006  –  zahájení bakalářského studia společně akreditovaného s  FT  UTB ve Zlíně

      obor : Chemie a technologie potravin, studijní program:

 •  Technologie mléka a mléčných výrobků

 2011  –  reakreditace studijních programů terciárního vzdělávání

     formy studia:

 • denní
 • kombinovaná