Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Současná škola

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je monotypní polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly.

V regionu patří škola mezi nejstarší - navazuje na tradice "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži", která byla založena v roce 1902 na popud Moravského zemského sněmu. V šedesátých letech minulého století se škola transformovala na Střední průmyslovou školu mlékárenskou poskytující střední odborné vzdělání zakončené maturitou v oboru Zpracování mléka. V roce 1993 se vzdělávací nabídka rozšířila o maturitní obor „Analýza potravin". Od roku 1996 poskytuje škola terciární vzdělávání na Vyšší odborné škole potravinářské zakončené absolutoriem a přiznáním titulu „DiS.", a od roku 2001 i bakalářské studium (společně s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně). Navazující magisterské studium je možné dokončit na FT UTB.

Vzdělávací nabídka:

Střední průmyslová škola mlékárenská nabízí absolventům základních škol studium čtyřletých maturitních oborů 29-41-M/01Technologie potravin (s profilací Zpracování mléka) a obor 29-42-M/01 Analýza potravin. Nedílnou součástí učebních plánů je značný rozsah různých forem praxe v sídle školy, jejím blízkém okolí, potravinářských firmách a laboratořích v celé ČR a vybraní žáci i v zahraničí (zahraniční stáže realizované v rámci projektů EU).

Vyšší odborná škola potravinářská nabízí absolventům středních škol s maturitou studium vzdělávacích programů vyššího odborného studia 29-41-N/ ... Potravinářství a potravinářská chemie s profilací 29-41-N/02 Analýza potravin, 29-41-N/03 Technologie a hygiena potravin a 29-41-N/04 Zpracování mléka. Studium je buď denní tříleté, nebo kombinované čtyřleté. Formou studia se blíží vzdělání vysokoškolskému (přednášky, semináře nebo cvičeni, ale i klasifikací - zkoušky, splněno nebo splněno s klasifikací), ale svojí strukturou je zaměřené, oproti bakalářskému studiu, prakticky. Toto studium je zakončeno absolutoriem spojeným s obhajobou závěrečné práce a přiznáním titulu "diplomovaný specialista" (DiS.).

Na základě společné akreditace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně realizujeme bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin (zaměření Zpracování mléka a mléčných výrobků).

Studijní plány všech forem studia obsahují volitelný jazyk anglický nebo německý, profilující odborné předměty jako jsou např. obecná potravinářská technologie nebo technologie mléka, analytická chemie, mikrobiologie, hygiena potravin, strojnictví nebo potravinářská technika. K odbornému profilujícímu vzdělání synteticky patří i znalosti v oblasti ekonomiky, marketingu potravin, zbožíznalství, obchodního práva, výpočetní techniky, techniky administrativy a účetnictví, což otevírá další možnosti uplatnění.

Pro zajištění praktické výuky je ve škole vybudován školní poloprovoz. Praxe se vyučuje převážně v mlékárnách, masném průmyslu, sladovnách, pekárnách a privátních laboratořích v okolí sídla školy. Kromě této formy praxe absolvují studenti i individuální praxi v potravinářských závodech po celé ČR i v zahraničí.

Ubytování a stravování je možné získat ve dvou moderně vybavených domovech mládeže v těsném sousedství školy.DM Štěchovice 1315 provozuje Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž a DM Pavlákova 3942 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž.

Škola je držitelem certifikátu Ministerstva zemědělství ČR „Trvalá vzdělávací základna MZe". Na jeho základě se zapojuje škola i do oblasti celoživotního vzdělávání, poradenství pro malovýrobce a do oblasti pořádání odborných seminářů a krátkodobých kurzů. Po úspěšném ověřování dílčích profesních kvalifikací 29-36-H „Mlékař“ a 29-37-H „Sýrař“ v rámci projektu UNIV3 „Podpora procesů vzdělávání“, škola získala autorizaci Ministerstva zemědělství ČR.  Na jejím základě je oprávněna realizovat zkoušky ověřující dosažení odborné způsobilosti a je také oprávněna vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Zkoušky probíhají podle hodnotících kritérií zveřejněných Národní soustavu kvalifikací.

Naše motto: "Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš".

 

Reklamní spot se studijní nabídkou si můžete přehrát zde (*.mp3 1,2 MB).