Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Praxe

Neodmyslitelnou součástí studijních plánů vždy byla, je a snad i bude praktická výuka. Její význam potvrzuje nejen historie školy, ale především požadavky mlékárenských provozů a v poslední době i dalších potravinářských oborů a laboratoří, kam nastupuje většina našich absolventů. Vedle získání odborných dovedností byla praxe také zdrojem nesčetných zážitků, na které se, zvlášť s odstupem času, velmi pěkně vzpomíná. V současné době je, po řadě úprav studijních plánů, praktickému vyučování v jeho různých formách vyhrazeno cca 20 % hodinové dotace studijního plánu. Mnohé, léty osvědčené postupy, si však stále ceníme jako naše jedinečné know-how.

         Část praktické výuky probíhá pod vedením učitelů pravidelně v průběhu školního roku formou praktického cvičení, zpravidla jako čtyř nebo šestihodinový blok jednou za dva popistýdny. Uskutečňuje se především v prostorách školního poloprovozu, mlékárny Kromilk, a.s., a některých dalších firem v Kroměříži a jejím okolí. Žáci a studenti vyšších ročníků absolvují část tohoto cvičení formou exkurzí i ve vzdálenějších, moderních a odpovídající technologií vybavených závodech.

Pro účely této pravidelné výuky byl před dvaceti lety v budově „tvarůžkárny" vybudován školní poloprovoz. Je vybaven oddělením pro přípravu čistých mlékárenských kultur a fermentovaných výrobků, klasickou tvarohárnou, sýrárnou, výrobou tvarohových a sýrových specialit včetně tavených sýrů a zkušební laboratoří.

Další částí praktické výuky jsou odborné praxe v délce 4 týdnů, v posledním ročníku studia 2 týdnů. Jsou zpravidla soustředěny do období konce školního roku a mají dvě formy - skupinovou a individuální. Skupinovou neboli soustředěnou praxi absolvují pouze žáci SPŠM v květnu až červnu v rozsahu 2 týdnů na vybraných mlékárnách prakticky v celé ČR.

Tato praxe probíhá za přímé účasti učitele školy, který dohlíží na její zdárný průběh. Zbývající část odborné praxe absolvují žáci formou praxe individuální. Praxe je školou organizačně připravena, ale žáci ji absolvují samostatně, případně v malých skupinkách, bez soustavné přítomnosti učitele, škola zajišťuje kontrolu průběhu praxe. Žáci prvního ročníku  ji vykonávají v Kroměříži a jejím okolí, ostatní na vybraném místě v závislosti na studovaném oboru. Pro praxi jsou preferovány potravinářské závody a jejich laboratoře, ale žáci praktikují i na krajských hygienických stanicích a zdravotních ústavech, v laboratořích nemocnic, v zemědělských podnicích a farmách, při přípravě stravy v jídelnách a restauracích, v potravinářských prodejnách, v úpravnách pitné vody nebo čistírnách odpadních vod prakticky po celé v ČR. Vybraní žáci a studenti absolvují praxi i formou zahraničních stáží v rámci různých projektů.

Neoddělitelnou součástí výuky jsou již tradiční školní výukové přehlídky sýrů konané za spoluúčasti vybraných žáků a studentů družebních a spolupracujících středních a vysokých škol i skládání senzorických zkoušek žáky nejvyšších ročníků školy i pracovníky některých potravinářských firem.

Jako doplněk k praktické i teoretické výuce jsou sporadicky zařazovány přednášky a prezentace výzkumných ústavů a různých firem, dodávajících potravinářským podnikům strojní i laboratorní zařízení, mikrobiální kultury, pomocné a přídatné látky, nebo provádějící různou servisní činnost. Škoda, že není možné, s ohledem na rozsah učebních plánů, realizovat větší četnost přednášek odborníků z praxe. Dalším zpestřením výuky bývá účast žáků na potravinářských výstavách, prezentačních akcích a exkurzích.

Od svého založení byla škola jedním z center dalšího vzdělávání a pořádání odborných akcí. Tento odkaz se snažíme dodržet. Spolupodílíme se na přípravách a zajištění již tradičních Kroměřížských mlékařských dnů, jako držitelé certifikátu „Trvalá vzdělávací základna resortu MZe" se zapojujeme do vzdělávání dospělých pořádáním kurzů pro farmářské zpracovatele mléka a „zakázkových" kurzů", obsahově i organizačně sestavených na přání některých našich mlékáren, a poskytujeme drobnější poradenskou činnost.