Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Obory studia

STUDIJNÍ OBOR ANALÝZA POTRAVIN

Studijní obor 29-42-M/01 "Analýza potravin" je maturitní obor zaměřený především do oblasti  přírodovědných disciplín. Mezi profilové odborné předměty patří např. chemie potravin, biochemie nebo základy výživy. Značný podíl výuky je věnován laboratořím (analytická chemie, instrumentální metody, mikrobiologie) a laboratorní praxi ve škole, v místě sídla školy anebo státních i privátních laboratořích v celé ČR. Na maturitní obor přímo navazuje vyšší odborné studium nebo bakalářské programy UTB ve Zlíně, případě programy jiných vysokých škol obdobného zaměření.

Profil absolventa
Absolvent  je vybaven kompetencemi ke kvalifikované analýze jakosti a bezpečnosti potravin. Uplatní se při kontrole vstupní, mezioperační i výstupní finálních výrobků. Při analýzách jsou absolventi schopni aplikovat  fyzikální, fyzikálně-chemické, analytické, mikrobiologické a senzorické metody. Absolventi najdou uplatnění nejen při výrobě a kontrole potravin, ale i v oblastech tvorby a kontroly životního prostředí, marketingu potravin nebo hromadném stravování.

Učební plány
Učební plány zahrnují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, společenské vědy, informační a komunikační technologie, sportovní aktivity), odborné předměty (chemie, chemie potravin, analytická chemie, instrumentální metody, analýza potravin, biologie a mikrobiologie, mikrobiologie potravin, biochemie,obecná technologie potravin, laboratorní praxe, ekonomika).

Učební plán ŠVP 29-42-M/01 Analýza potravin je k nahlédnutí zde (*.pdf 170 kB).

Letáček s nabídkou studia oboru Analýza potravin  je k nahlédnutí zde (*.pdf 600 kB).

STUDIJNÍ OBOR TECHNOLOGIE POTRAVIN

Studijní obor 29-41-M/01 "Technologie potravin" je maturitní obor zaměřený do oblasti potravinářské technologie (profilace - průmyslové zpracování mléka). Kromě obecných teoretických základů potravinářké technologie je značná pozornost věnována i získávání potřebných praktických návyků a dovedností v laboratořích chemie a mikrobiologie a absolvováním různých forem skupinové nebo individuální praxe (ve školních dílnách, v potravinářských závodech a laboratořích v místě sídla školy a v celé ČR, případně zahraničních stážích). Na maturitní obor přímo navazuje vyšší odborné studium nebo bakalářské programy UTB ve Zlíně, případně programy jiných vysokých škol obdobného zaměření.

Profil absolventa
Absolvent získá v průběhu studia kompetence ke kvalifikovanému výkonu funkcí středních technicko - hospodářských pracovníků v oblasti technologické přípravy a řízení potravinářských výrob a kontrole a řízení jakosti bezpečných potravin. Uplatnění najdou i při tvorbě a kontrole životního prostředí, obchodní činnosti, hromadném stravování a provozování živnosti či jné podnikalelské činnosti.

Učební plány
Učební plány zahrnují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, společenské vědy, informační a komunikační technologie, sportovní aktivity), odborné předměty (chemie, chemie potravin, analýza mléka, instrumentální metody, biologie a mikrobiologie, mikrobiologie mléka, technologie obecná, technologie mléka, základy techniky, ekonomika, dílenská cvičení, praxe).

Učební plán ŠVP 29-41-M/01 Technologie potravin je k nahlédnutí zde (*.pdf 180 kB).

Letáček s nabídkou studia oboru Technologie potravin  je k nahlédnutí zde (*.pdf 600 kB).

 

Reklamní spot se studijní nabídkou si můžete přehrát zde (*.mp3 1,2 MB).