Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

  • 12. a 13. 10. 2018
  • 9. a 10. 11. 2018
  • 7. a 8. 12. 2018
  • 11. a 12. 1. 2019
  • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Charakter studia

Pojetí a cíle vzdělávacích programů

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání rozvíjí a prohlubují znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytují všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Programy jsou koncipovány na základě současné struktury potravinářské výroby v České republice, přičemž je respektován výhled do budoucnosti s přihlédnutím k poptávce na trhu práce po odbornících tohoto zaměření. Studenti jsou připravováni pro kvalifikovaný výkon odborných činností související s kontrolou a řízením jakosti v potravinářském průmyslu a bezpečnosti potravin (kontroly výroby a řízení surovin v prvovýrobě a výrobě potravin, sledování ekologických a ekonomických aspektů výroby, provádění laboratorních rozborů chemického, fyzikálně-chemického, biologického, mikrobiologického a senzorického charakteru).

Charakteristika vzdělávacích programů

Vzdělávací programy poskytují vzdělání jak v oblasti teoretického základu – cizí jazyk, přírodovědné vzdělání, informační a komunikační technologie, tak i odborné. Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo chemie, biologie, mikrobiologie a ekologie ve vztahu k potravinářskému zaměření a odborné praxi i v každodenním životě. Nezbytným předpokladem je koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným. Odborné vzdělávání je koncipováno tak, aby studenti získali potřebné teoretické vědomosti a praktické dovednosti a návyky dborného charakteru v souladu s profesním profilem a požadavky na absolventa pro jejich uplatnění na trhu práce. Chemické a biologické disciplíny poskytují studentům znalosti a dovednosti potřebné k provádění komplexní analýzy vzorků různých druhů surovin, meziproduktů a hotových výrobků potravinářského průmyslu. Jedná se zejména o tyto disciplíny: fyzikální chemie a instrumentální analýza, analytická chemie, biochemie, chemie potravin a mikrobiologie. V předmětu technologie potravin studenti získají přehled o jednotlivých potravinářských technologiích, principech jednotlivých výrob, složení a vlastnostech používaných surovin, jejich skladování a úpravě, což jim umožňuje orientovat se při hodnocení prováděných analýz, porovnávání výsledků, určení chyb a odvozování návrhů na nápravu v technologickém procesu. Praktická příprava probíhá formou praktických laboratorních cvičení a formou odborné praxe. Odborná praxe studentů probíhá jednak v době školní výuky ve školním poloprovozu, jednak souvisle na pracovištích fyzických nebo právnických osob v době mimo školní výuku. Povinný minimální rozsah odborné praxe je vymezen učebním plánem.

Organizace výuky

Studium je realizováno jako tříleté denní vzdělávání pro studenty, kteří  získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, splnili podmínky pro přijetí a zdravotní způsobilosti. Vzdělávání může být organizováno i jako kombinované v délce čtyř let. Ve všech formách vzdělávání je příprava ukončena absolutoriem podle příslušných právních norem a poskytuje vyšší odborné vzdělání s certifikátem vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa s označením absolventa Diplomovaný specialista, DiS. Výuka je realizována ve dvou semestrech s 16 týdny výuky (přednášky, cvičení, semináře) a 3 týdny zkouškového období.

Ke vzdělávání ve Vyšší odborné škole potravinářské lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a kritérií stanovených ředitelem školy a zdravotní způsobilosti.

Přestože jsme školou "státní", činí úplata za vyšší odborné vzdělávání ("školné") v souladu s §14 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  3.000,- Kč/rok (ve dvou splátkách - do 15.10. za zimní oddobí a do 15. února za letní období, přijatý uchazeč do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí).