Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SPŠM 2019/2020

14. 1. 2019 - Mgr. Ing. Michal Pospíšil

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních studijních oborů 29-42-M/01 „Analýza potravin“ a 29-41-M/01 „Technologie potravin“ (denní čtyřleté studium), že v souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou uchazeči v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020  absolvovat jednotné přijímací testy CERMAT. Tyto testy musí absolvovat i uchazeči o studium jiných forem maturitního studia.

 

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků maturitních oborů SPŠM Kroměříž pro školní rok 2019/2020

denní čtyřleté studium

 

 Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro obory 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání žáků podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto:

V souladu s výše citovaným zákonem se v rámci přijímacího řízení v uvedených oborech vzdělání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

I. Hodnocení předchozího vzdělávání (40%)

 Hodnocení uchazeče na vysvědčení z předchozího vzdělávání – celkem 40 bodů

 • známky na vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetní 9. ročníku z předmětů český jazyk, matematika, chemie - za každou jedničku získává uchazeč 4 body, za každou dvojku 3 body,
  za každou trojku 1,5 bodů, za každou čtyřku 0 bodů, tj. nejvíce 24 bodů,
 • průměrný prospěch - ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetní 9. ročníku - za každý průměrný prospěch získává uchazeč v lineární závislosti po částech od 5 bodů (průměr 1,00 v obou sledovaných pololetích) do 0 bodů (2,75 a horší), tj. nejvíce 10 bodů,
 • účast v soutěžích - za účast v 8. nebo 9. ročníku ZŠ v olympiádě z biologie, fyziky, chemie nebo matematiky - účast ve školním kole 3 body, při účasti ve vyšším kole získá uchazeč 6 bodů, tj. nejvíce 6 bodů (nutné doložit současně s přihláškou). 

 

II.  Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT (60%) 

Absolvování testů – celkem 60 bodů

 • · absolvování jednotných testů je povinné pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení,

termíny:

První kolo

1. termín

První kolo

2. termín

Náhradní termín pro 1. termín

Náhradní termín pro 2. termín

 

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. 5. 2019

14. 5. 2019

 • · rozsah testů: 
  • CJL – test celkem 30 bodů, (cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona na základě žádosti, absolvují ústní pohovor se stejným bodovým hodnocením; ředitel školy ve spolupráci s Centrem sestaví redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury)
  • o      MAT – test celkem 30 bodů (konají všichni uchazeči)

 

III. Celkové hodnocení 

Pořadí přijatých žáků:

 • je dáno výsledným součtem bodů dosažených v hodnocení předchozího vzdělávání (40%)
  a výsledků jednotných testů (60%),
 • při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí průměrný prospěch v  1. pololetí
  9. ročníku a dále součet bodů za známky na vysvědčení z předmětů matematika a chemie,
 • počet přijímaných žáků – 1 třída,
 • ředitelství školy si u studijních oborů Analýza potravin a Technologie potravin vyhrazuje
  v případě otevření pouze jedné třídy (studijního oboru) převést přijaté žáky, po dohodě
  s rodiči, do tohoto oboru.

V. Postup při podávání přihlášek a doplňující informace:

 • přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu
 • přihlášku je nutně odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. března 2019
 • přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce
 • součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (podle přílohy č. 2 nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání)
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • žádost o prominutí zkoušky z CJL – pro cizince

 

Kroměříž, 14. 1. 2019

Mgr. Ing. Michal Pospíšil

ředitel školy

Užitečné odkazy: