Nepřehlédněte

Staňte se potravinářským expertem - navštivte naše laboratoře chemie, mikrobiologie a školní dílny!
Přijměte pozvánku na Dny otevřených dveří:

 • 12. a 13. 10. 2018
 • 9. a 10. 11. 2018
 • 7. a 8. 12. 2018
 • 11. a 12. 1. 2019
 • 8. a 9. 2.2019

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úřední deska

Ředitelství školy v souladu se směrnicí SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení VZ/2017/2/02 na veřejnou zakázku "VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II" s předpokládanou cenou 1 810 000,- Kč (včetně DPH). Podrobnosti na: https://vospaspsm.profilzadavatele.cz.

 

 

 

Články

INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY - SPŠM

13. 2. 2018 - Milan Zeman

Vzhledem ke změnám souvisejícím s příjímacím řízením na střední školy v roce 2018, upozorňuje ředitelství školy na následující:

 

 

 

 Přihláška na stření školy a její vyplnění:

 • je nutné použít správný formulář (originál na fialový podtisk),
 • na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy v pořadí podle svých preferencí,
 • jednotné testy může uchazeč konat ve dvou termínech, avšak vždy na jiné škole uvedené v přihlášce nebo do jiného oboru na téže škole,
 • termín konání jednotné příjímací zkoušky uvedené na 1. místě je 14. 4. 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018), na 2. místě 16. 4. 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018),
 • na každou školu je třeba vyplněnou a potvrzenou přihlášku doručit do 1. 3. 2018,
 • pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné (je možné originál kopírovat, podpisy uchazeče, jeho zákonného zástupce, ředitele/ky základní školy a lékaře, včetně všech razítek, musí být v originále),
 • úplný název a sídlo školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž,
 • obory vzdělání: 29-41-M/01 Technologie potravin nebo 29-42-M/01 Analýza potravin,
 • zdravotní způsobilost ke studiu oboru posuzuje lékař dle nařízení vlády č.  211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání (způsobilý, způsobilý s omezením + lékařský posudek v příloze, nezpůsobilý + lékařský posudek v příloze),
 • IZO školy – uvede se identifikační číslo školy, ze které se hlásí na střední školu,
 • chování a studijní výsledky ze všech předmětů za první pololetí osmého ročníku, druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy včetně průměrného prospěchu (chování se nezapočítává),
 • vyplněnou přihlášku opatří ředitel/ka příslušné základní školy svým podpisem a razítkem školy
 • příklad vyplnění přihlášky naleznete zde.

 

Podávání přihlášek:

 • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky,
 • přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. března 2018,
 • přihláška se považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k doručení provozovateli poštovních služeb,
 • v případě zájemců o studium se specifickými poruchami učení je možné upravit podmínky k řešení testů tehdy, jestliže součástí přihlášky byla i ověřená kopie aktuálního posudku školského poradenského zařízení, (doporučení školského poradenského zařízení musí obsahovat konkrétní podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení),
 • uchazeči o studium z jiných zemí EU mohou mít jednotný test z Českého jazyka a literatury nahrazen  ústním pohovorem ( na základě žádosti s příslušným zdůvodněním, která je součástí přihlášky ke studiu).